Hướng dẫn chặn các Fanpage Spam nhảm nhí trên Facebook

Với số lượng Fanpage lớn như hiện tại, rất khó để có thể chặn bỏ hoàn toàn, vì vậy trong bài lần này mình sẽ hướng dẫn các bạn chặn hoàn các trang câu Like, phản động,… một cách nhanh chóng và đơn giản nhất. Bước 1: Đăng nhập Facebook và truy cập vào https://www.facebook.com/settings?tab=blocking
Bước 2: Ấn F12, chuyển sang tab Console như hình:
Console
Console
Bước 3: Dán toàn bộ code dưới đây vào phần Console và nhấn Enter, ngồi chờ và tận hưởng kết quả
Kết quả
Kết quả
var $jscomp=$jscomp||{};$jscomp.scope={},$jscomp.ASSUME_ES5=!1,$jscomp.ASSUME_NO_NATIVE_MAP=!1,$jscomp.ASSUME_NO_NATIVE_SET=!1,$jscomp.defineProperty=$jscomp.ASSUME_ES5||"function"==typeof Object.defineProperties?Object.defineProperty:function(o,t,e){o!=Array.prototype&&o!=Object.prototype&&(o[t]=e.value)},$jscomp.getGlobal=function(o){return"undefined"!=typeof window&&window===o?o:"undefined"!=typeof global&&null!=global?global:o},$jscomp.global=$jscomp.getGlobal(this),$jscomp.SYMBOL_PREFIX="jscomp_symbol_",$jscomp.initSymbol=function(){$jscomp.initSymbol=function(){},$jscomp.global.Symbol||($jscomp.global.Symbol=$jscomp.Symbol)},$jscomp.Symbol=function(){var o=0;return function(t){return $jscomp.SYMBOL_PREFIX+(t||"")+o++}}(),$jscomp.initSymbolIterator=function(){$jscomp.initSymbol();var o=$jscomp.global.Symbol.iterator;o||(o=$jscomp.global.Symbol.iterator=$jscomp.global.Symbol("iterator")),"function"!=typeof Array.prototype[o]&&$jscomp.defineProperty(Array.prototype,o,{configurable:!0,writable:!0,value:function(){return $jscomp.arrayIterator(this)}}),$jscomp.initSymbolIterator=function(){}},$jscomp.arrayIterator=function(o){var t=0;return $jscomp.iteratorPrototype(function(){return t<o.length?{done:!1,value:o[t++]}:{done:!0}})},$jscomp.iteratorPrototype=function(o){return $jscomp.initSymbolIterator(),(o={next:o})[$jscomp.global.Symbol.iterator]=function(){return this},o},function(o,t,e,n){function r(o){return e("https://www.facebook.com/privacy/block_page/",{method:"POST",credentials:"include",body:function(o){if("object"!==(void 0===o?"undefined":l(o))){if("string"!=typeof o)return!1;try{o=JSON.parse(o)}catch(o){return!1}}var t=new FormData;return Object.keys(o).map(function(e){t.append(e,o[e])}),t}({page_id:o,__a:1,fb_dtsg:p,confirmed:1})}).then(function(){t.info("Blocked page: "+o),n(i,300)})}function i(){0===c.length?t.info("Done!, please leave me your feedback"):r(c.shift())}var c="489548744557961 593063387538248 331230823580420 126083187434197 1732272493686237 144239423007 501298063340067 1118501761516912 292899301450603 448734648934444 1393793140718648 237755283328164 132668662959 1205109639634402 582888348397605 1247538701924060 246110498759000 408547672654533 1141701869181608 294230454348379 1509435412435707 302955593525581 1098050520327213 300635837010519 413771498795161 1668660000081177 342115815912663 1675086249427611 1637930469821506 1904515223123535 2367712310120080 1437420929894451 1396227377136080 884239825089816 719874041540450 375724375959451 1665055427043899 1387676804875207 909365559114901 1405553203044307 154180304652867 890952584248822 208076172652710 465118133589275 383923618322771 194149144034882 506115079520956 443377245800917 288210844531651 692205660824136 547563842004915  236367346550727 145788456633 1333430690048382 1039996842706761 667690413257441 1888281824729455 1439668462957308 1437044066559117 388445274513982 343640886054391 288641004812249 249701012141387 1625256721069104 1000200303442667 1681165475479532 1587061888224167 826385480782478 860853320727534 197604654084358 1319576021435660 429447273846745 129440445205 966852643392497 885631361463097 1708959389424366 269307556540867 1661336390776259 331656807221565 1791629364494105 1464533410510176 1484378641871997 448387175349567 443146082711132 223505448065419 1561821964130544 822287857912272 1799253570309466 319602971826403 653345761458077 227214400765610 782323571879889 1628762580780550 35182380619 195572877178527 228458913833525 114731331886956 1686812708202505 170889429756829 121183681554083 250328181677408 401392156576802 297299360632653 155482604507066 810671815649162 795162800603146 794322640655861 1686812708202505".split(" "),p=function(){if("function"!=typeof require)return null;try{return require("DTSGInitialData").token||o.querySelector('[name="fb_dtsg"]').value}catch(o){return null}}();$jscomp.initSymbol(),$jscomp.initSymbol(),$jscomp.initSymbolIterator();var l="function"==typeof Symbol&&"symbol"==typeof Symbol.iterator?function(o){return typeof o}:function(o){return $jscomp.initSymbol(),$jscomp.initSymbol(),$jscomp.initSymbol(),o&&"function"==typeof Symbol&&o.constructor===Symbol&&o!==Symbol.prototype?"symbol":typeof o};n(function(){t.log("%cDeveloped by – J2TEAM, edit by DucSs","-webkit-box-sizing:content-box;-moz-box-sizing:content-box;box-sizing:content-box;margin:0 auto;border:none;font:400 60px/normal Anton,Helvetica,sans-serif;color:#707070;text-align:center;text-transform:uppercase;-o-text-overflow:clip;text-overflow:clip;letter-spacing:10px;text-shadow:4px 4px 0 #eee,6px 6px 0 #707070"),i()},10)}(document,console,fetch,setTimeout);

Bình luận

→ Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu khi bình luận, hạn chế viết tắt.
→ Bình luận đúng chủ đề bài viết, không SPAM trong bình luận.

Mới hơn Cũ hơn